Obchodní podmínky

Název společnosti: Wavee Apps s.r.o.
IČO: 07178069
DIČ: CZ07178069
Adresa: Mejstříkova 611/6, Háje, 149 00 Praha 4

Premium členství

Platby

Probíhá předem platební kartou nebo na bankovní účet. Fakturu obdržíte po zaplacení.

Vrácení peněz

Pokud si u nás objednáte a zaplatíte Premium členství, budete ho mít po přihlášení do systému po 12 měsíců k dispozici. Z tohoto důvodu nenabízíme vrácení peněz.

Odstoupení od smlouvy, stornování objednávky

V případě, že se klient nepřihlásil se do klientské sekce kurzu, má právo objednávku stornovat, a to oznámením na e-mail premium@objevuj-slovinsko.cz. Stornováním objednávky se kupní smlouva od počátku ruší. Poskytovatel vrátí klientovi kupní cenu, kterou uhradil, zpět na účet, ze kterého byla odměna uhrazena, a to nejpozději do 14 pracovních dnů od stornování objednávky.

Objednávku nelze stornovat, pokud se klient přihlásil do členské sekce a začal obsah kurzu využívat.

Dárkový voucher pro ubytování

Kupující (fyzická i právnická osoba, dále jen „Kupující“) a společnost Wavee Apps s.r.o., identifikační číslo: 071 78 069, se sídlem Mejstříkova 611/6, Háje, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 296031 (dále jen „Prodávající“) za účelem nákupu finanční poukázky (dále jen „Voucher“) a z nákupu vyplívajícího vztahu uzavřeného prostřednictvím e-shopu (internetového obchodu) na internetových stránkách www.objevuj-slovinsko.cz (dále jen „Stránky“) uzavírají tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“).

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
I.1 Kupující realizací objednávky či nákupem v obchodě akceptuje tyto Obchodní podmínky Prodávajícího pro úpravu vzájemných práv a povinností stran ve vztahu vyplývajícím z prodeje Voucherů.
I.2 Vzájemné vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a dalšími platnými předpisy, vztahujícími se ke zprostředkovatelské činnosti ve smyslu platných změn a doplňků.

II. INFORMAČNÍ POVINNOST
II.1 Prodávající tímto informuje Kupující a Kupující provedením objednávky/nákupem stvrzují, že byli a jsou Prodávajícím informováni o dále uvedeném:
1. totožnosti Prodávajícího, kterým je Wavee Apps s.r.o., identifikační číslo: 071 78 069, se sídlem Mejstříkova 611/6, Háje, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 296031.
2. Prodávající nabízí k prodeji Vouchery, na základě kterých je Kupující oprávněn čerpat službu, která:
· je poskytována ubytovatelem (partnery Prodávajícího) jako ubytovací služba poskytovávaná na Stránkách
· popřípadě jiné vouchery, jejichž využití je popsáno na Stránkách.
Popis ubytovacích služeb, jež je možno čerpat dle Voucheru je vždy uveden na Stránkách, popřípadě odkazem – prolinkem na další internetové stránky (výrobce/distributora apod.),
3. ceně Voucheru, případně způsobu jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků tak, že cena je vždy uvedena u jednotlivého Voucheru nabízeného k prodeji a tato cena je vždy konečná,
4. způsobu platby včetně případné povinnosti hradit zálohy tak, že tyto jsou vždy uvedeny (případně s možností výběru Kupujícího) u jednotlivého Voucheru, volba z nabízených způsobů platby za Voucher je na Kupujícím a zvolený způsob platby již následně nelze bez souhlasu Prodávajícího měnit,
5. způsobu dodání Voucheru tak, že způsob dodání je vždy uveden (případně s možností výběru Kupujícího) u jednotlivého Voucheru, volba z nabízených způsobů je na Kupujícím a zvolený způsob dodání již následně nelze bez souhlasu Prodávajícího měnit,
6. nákladech na dodání Voucheru tak, že tyto jsou vždy uvedeny u způsobu dodání Voucheru, volbou způsobu dodání Voucheru Kupující zároveň volí a souhlasí s příslušnými náklady – cenou, jež musí uhradit za dodání Voucheru,
7. údajích o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv, jak jsou uvedeny dále v těchto Obchodních podmínkách,
8. o tom, že Prodávající uchovává v digitální a chráněné podobě obsah objednávek vedoucích k uzavření smlouvy o dodávce Voucheru s Kupujícím, a to včetně Kupujícím sdělených osobních a dalších údajů a pro jejich ochranu používá aktuální technická opatření odpovídající aktuálně používaným obvyklým technickým systémům a zabezpečením; Kupující je oprávněn kdykoliv požádat o sdělení aktuálně používaných technických prostředků a Prodávající tyto Kupujícímu na dotaz sdělí v rozsahu dostatečném pro informovanost Kupujícího a neohrožujícím obchodní tajemství a jinou důvěrnost informací Prodávajícího,
9. o možnosti odstoupení, kdy Kupující má právo odstoupit od smlouvy o koupi Voucheru bez udání důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí Voucheru (jeho poslední části), a to jak je uvedeno dále,
10. o tom, že Kupující je oprávněn zaslat Prodávajícímu stížnosti jakoukoliv formou a v jakékoliv věci a Prodávající se jimi bude zabývat a učiní vše, aby je vyřídil; Kupující se dále může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je (a) Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – pro ochranu spotřebitele, (b) živnostenské úřady (www.statnisprava.cz) – dozor nad dodržováním povinností oblasti obchodu a služeb, (c) Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) – ochrana osobních údajů, (d) mimosoudní řešení sporů – zejména ADR.; v případě, že se strany nedohodnou na smírném vyřešení jejich sporů, může se kterákoli z nich obrátit na příslušný soud,
11. o tom, že objednávka bude u něho elektronicky uložena a umožní k ní na vyžádání Kupujícímu přístup,
12. o tom, že objednávka a další kroky vedoucí k uzavření smlouvy a Stránky jako takové jsou v českém jazyce,
13. o tom, že k uzavření smlouvy dochází prostřednictvím vyplnění nezbytných údajů – objednáním Voucheru prostřednictvím Stránek, tj. vyplněním nezbytných údajů v rámci objednávkového/e-shopového formuláře a jeho potvrzením/objednáním Voucheru na Stránkách,
14. v případě zjištění chyb vzniklých při zadávání dat před potvrzením/odesláním objednávky Kupujícím je možné tyto opravit, a to stejným způsobem, jakým byly příslušné údaje zadány,
15. o tom, že Kupující je oprávněn si v textové podobě kromě objednávky Voucheru tzv. stáhnout ze Stránek i znění těchto Obchodních podmínek,
II.2 V případě, že z jakéhokoliv důvodu (omylu apod.) se ujednání těchto Obchodních podmínek odchylují od zákonných ustanovení na ochranu Kupujících – spotřebitele, pak se k nim nepřihlíží. To platí i v případě, že se Kupující vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY A JEJÍ UZAVŘENÍ
III.1 Kupující má prostřednictvím e-shopu na Stránkách možnost koupit Voucher nabízený Prodávajícím, tj. uzavřít s Prodávajícím Kupní smlouvu na koupi Voucheru (dále také „Smlouva“).
III.2 K uzavření Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím dochází prostřednictvím vyplnění nezbytných údajů týkajících se specifikace Voucheru (zejména jeho hodnota), určení způsobu platby za Voucher, určení způsobu dodání Voucheru, specifikace Kupujícího a případně další potřebné údaje dle aktuálního formuláře pro provedení objednávky/uzavření Smlouvy. Kupující je povinen a zároveň oprávněn vyplněné údaje před konečným odesláním/potvrzením objednávky zkontrolovat a tyto údaje opravit/upravit, a to stejným způsobem, jakým byly tyto údaje zadány. Po potvrzení/odeslání objednávky již údaje nelze měnit a objednávka je závazná a došlo tím k uzavření Smlouvy s výjimkou dále uvedeného bodu.
III.3 Prodávající neodpovídá za to, že Kupující neobdržel příslušnou elektronickou komunikaci, popřípadě i objednaný Voucher, bylo-li doručováno na adresy sdělené Kupujícím, avšak k příslušným adresám má právo (jen/také) třetí osoba, která doručované převzala, popř. odmítla apod. Prodávající není schopen ani oprávněn zjišťovat a kontrolovat správnost Kupujícím zadaných údajů při objednávce Voucheru. Kupující odpovídá za správnost a řádnost vyplněných údajů a nese veškerá rizika spojená s tím, jaké údaje při objednávání Voucheru zadal.
III.4 Prodávající je oprávněn používat technické/digitální prostředky ochraňující před automatickým (nikoli lidským) vyplňováním formulářů pro objednávky.
III.5 K uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím dochází na základě řádného/správného vyplnění objednávkového formuláře ve všech povinných údajích (vyplnění nepovinných údajů je na vůli Kupujícího) na Stránkách a konečného potvrzení/odeslání objednávky Kupujícím. Prodávající potvrdí Kupujícímu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přijetí objednávky (zejména prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou Kupujícím).

IV. MÍSTO PLNĚNÍ/DODÁNÍ
IV.1 Místem plnění – dodání Voucheru je místo určené Kupujícím v objednávce/Smlouvě. A to jak adresa pro elektronické komunikace, tak i korespondenční adresa uvedená v objednávce. Prodávající dodává na všechny doručovací adresy v ČR. Prodávající dle jeho volby může v rámci Stránek omezit dodávání Voucheru mimo ČR.
IV.2 Vlastnické právo k Voucheru přechází na Kupujícího doručením Voucheru na adresu uvedenou Kupujícím (bez ohledu na to, kdo Voucher převzal).
IV.3 V případě, že Kupující objednává Voucher pro třetí osobu (smlouva ve prospěch třetího), nabývá třetí osoba práva k Voucheru jeho převzetím (a stává se jeho Kupujícím se všemi právy a povinnostmi). V případě, že třetí osoba Voucher odmítne, nabývá práva k Voucheru Kupující a Smlouva platí nadále mezi Kupujícím a Prodávajícím.
IV.4 Voucher je volně převoditelný.

V. CENA
V.1 Kupní ceny Voucheru uvedené na Stránkách jsou platné v okamžiku objednání Voucheru/uzavření Smlouvy.
V.2 Kupní cena uvedená na Stránkách v rámci objednávky a uzavřené Smlouvy je konečnou cenou za koupi Voucheru (cena za (i) dodání a (ii) způsob platby je uváděna zvlášť), a to včetně veškerých daní (zejména DPH), poplatků apod., pokud není výslovně na Stránkách a v rámci objednávky/Smlouvy uvedeno jinak (cena za specifické balení apod.). Před potvrzením objednávky je na Stránkách zobrazena celková cena, tj. cena za Voucher, dodání Voucheru i způsob platby.
V.3 Kupující bere na vědomí, že banka (poskytovatel finančních služeb) Kupujícího může požadovat za provedení úhrady ceny své poplatky, které však netvoří součást ceny placené Prodávajícímu.
V.4 Kupující je povinen uhradit Kupní cenu jím zvoleným způsobem, a to včetně ceny za jím zvolený způsob doručení Voucheru a ceny za zvolený způsob platby.

VI. DODACÍ LHŮTY
VI.1 Prodávající expeduje, tj. odesílá, Voucher ve lhůtě uvedené na Stránkách pro objednaný Voucher, jinak následující pracovní den po uzavření Smlouvy (objednávky).
VI.2 Voucher je dodáván prostřednictvím Kupujícím zvoleného způsobu dodání s tím, že Voucher je předán vybranému přepravci (způsobu dodání) ve lhůtě pro expedici/odeslání Voucheru. Konečná doba na dodání Voucheru závisí na Kupujícím zvoleném způsobu dodání Voucheru. Lhůty pro dodání Voucheru jednotlivých dopravců jsou uvedeny na Stránkách, popřípadě na internetových stránkách těchto dopravců.

VII. NÁKLADY NA DODÁNÍ VOUCHERU
VII.1 Kupující je vedle Kupní ceny povinen Prodávajícímu uhradit stejným způsobem jako Kupní cenu za Voucher také náklady/cenu za dodání Voucheru, a to v ceně uvedené u jím zvoleného způsobu dodání Voucheru.
VII.2 Cena za dodání – dopravu Voucheru se liší dle Kupujícím zvoleného způsobu dodání Voucheru a obsahuje veškeré daně (zejména DPH), poplatky apod.
VII.3 Aktuální výše ceny za dodání Voucheru je vždy uvedena u jednotlivých způsobů dodání, a to ve výši účtované/sjednané s příslušným dopravcem. S ohledem na možné změny cen za dodání Voucheru (dopravci) nejsou tyto ceny uváděny a aktualizovány zde, ale vždy u Voucheru na Stránkách.

VIII. ZPŮSOB PLATBY
VIII.1 Kupující je povinen uhradit cenu za Voucher, tj. Kupní cenu, cenu za dodání Voucheru a cenu za jím zvolený způsob provedení platby, popřípadě další sjednané ceny jedním ze způsobů umožněných Prodávajícím, jak jsou uvedeny u nabízeného Voucheru na Stránkách, zejména
(i) převodem na bankovní účet Prodávajícího,
(ii) online platbou prostřednictvím Prodávajícím používaného platebního systému.
VIII.2 S Kupujícím zvoleným způsobem placení může být spojena cena, kterou je Kupující za takto zvolený způsob úhrady Kupní ceny zaplatit společně s Kupní cenou Voucheru.
VIII.3 S ohledem na možné změny cen za způsob platby nejsou tyto ceny uváděny a aktualizovány zde, ale vždy u nabídky Voucheru na Stránkách. Cena za Kupujícím zvolený způsob platby obsahuje vždy veškeré daně (zejména DPH), poplatky apod.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY BEZ UVEDENÍ DŮVODU
IX.1 Kupující má právo odstoupit od smlouvy o koupi Voucheru uzavřené prostřednictvím Stránek, tj. od koupě Voucheru realizované prostřednictvím Stránek (prostředků komunikace na dálku) i bez udání důvodu za dále uvedených podmínek.
IX.2 Kupující již není oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Voucher vyčerpal, tj. byla-li mu již služba dle Voucheru poskytnuta, či bylo započato s jejich plněním.
IX.3 Kupující má právo odstoupit od Smlouvy i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Voucheru (dodávky poslední části Voucheru), jak stanovuje § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.
IX.4 Písemné oznámení o odstoupení Kupující doručí Prodávajícímu emailem na adresu booking@objevuj-slovinsko.cz.
IX.5 Lhůta pro odstoupení je dodržena v případě odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14 denní lhůty.
IX.6 Prodávající vrátí Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy, finanční prostředky v hodnotě zakoupeného voucheru (bez nákladů na dopravu) stejným způsobem, kterým je přijal, nedohodnou-li se strany jinak. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Vrácení peněz proběhne převodem na účet, jehož číslo Kupující uvede v oznámení o odstoupení.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY, UPLATNĚNÍ VAD (REKLAMACE), SERVIS
X.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Voucher při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Voucher převzal,
(i) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Voucheru a na základě reklamy jimi prováděné,
(ii) se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
(iii) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
(iv) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
(v) vyhovuje požadavkům právních předpisů.
X.2 Vzhledem k tomu, že Prodávající prodává Kupujícímu Voucher, který umožňuje Kupujícímu čerpání služby popsané ve Voucheru, jež je však poskytována třetí osobou (která odpovídá za rozsah a kvalitu poskytované služby), odpovídá Prodávající výlučně za to, že Kupujícímu bude dodán Voucher, jež si objednal, a že Kupující má možnost za podmínek uvedených ve Voucheru a v podmínkách třetí osoby poskytující službu dle Voucheru službu čerpat.
X.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
X.4 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen Voucher převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně Voucheru, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí u příslušné části, dojde-li k její výměně. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností Voucheru, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může voucher vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
XI. UPLATNĚNÍ VOUCHERU – VÝMĚNA ZA OBJEDNÁNÍ SLUŽBY
XI.1 Zákazník Voucher uplatní tak, že si z nabídky Partnerů na Stránkách vybere Partnera a přímo prostřednictvím webového formuláře na Stránkách učiní poptávku na Služby.
XI.2 Vydávající předloží Zákazníkovi nabídku na Službu dle poptávky Zákazníka (dále jen „Nabídka“) a Zákazník Nabídku závazně potvrdí.
XI.3 Po potvrzení Nabídky:
(i) zákazník e-mailem závazně potvrdí objednanou Službu,
(ii) Vydávající provede storno původního (vyčerpaného) Voucheru,
(iii) Zákazníkovi bude zasláno potvrzení o uplatnění Voucheru (dále jen „Potvrzení“),
(iv) Vydávající následně vrací částku vydanou za Voucher Kupujícím na bankovní účet Kupujícího.
XI.4 Cena Služby v českých korunách (CZK) pro účely uplatnění Voucheru se udává k okamžiku poskytnutí Nabídky, a to dle aktuálního kurzu České národní banky eura (EUR) ku české koruně (CZK). Cena Služby na Stránkách je vždy uváděna primárně v eurech (EUR).
XI.5 Vrácením ceny Voucheru Kupujícímu zanikají závazky Vydávajícího z Voucheru a zákazník vstupuje do smluvního vztahu s Partnerem ohledně poskytnutí Služby a jejich vztah se řídí případnými obchodními podmínkami Partnera či příslušnými právními předpisy.
XI.6 Zákazník bere na vědomí, že rezervace a omezení Služby se řídí obchodními podmínkami Partnera a Vydávající i zákazník je budou respektovat.
XI.7 Zákazník bere na vědomí, že uplatněním Voucheru nevzniká nárok na rezervaci Služby u konkrétního partnera v konkrétním termínu. Služby jsou vždy limitovány aktuálními podmínkami a obsazeností ubytování u konkrétního Partnera.
XI.8 Zákazník bere na vědomí, že okamžikem doručení závazné rezervace Služby u Partnera se možnost změny nebo storna Služby řídí výhradně podmínkami u konkrétního Partnera. Tyto podmínky jsou pro každého Partnera uvedeny na Stránkách.
XI.9 Vydávající a Zákazník budou v prvé řadě využívat elektronickou formu komunikace a až následně doručování písemností na sídlo.

XII. DALŠÍ NAKLÁDÁNÍ S VOUCHEREM
XII.1 Vouchery jsou vydávány jako tzv. přenosné, na doručitele ve smyslu § 1939 odst. 2. občanského zákoníku. Vlastníkem nebo držitelem Voucheru se může stát kdokoliv, kdo je oprávněn mít a vykonávat práva a povinnosti (dále jen „Držitel“).
XII.2 Vouchery nejsou vydávány na jméno konkrétního Držitele. Voucher je volně převoditelný.
XII.3 Držitelé Voucherů jsou oprávněni s Voucherem dále nakládat dle svého uvážení bez omezení, tj. jsou oprávněni Voucher sami využít nebo jej jakkoliv převést jinému Držiteli a tito jsou oprávněni s nimi také dále volně nakládat.
XII.4 Vydávající předkládaného Voucheru není oprávněn zkoumat nabývací a jiné tituly Držitele, jež Voucher předkládá.
XII.5 Právní vztah, na základě kterého Držitel Voucher získal, je nezávislým právním vztahem a již se nijak netýká vztahu upraveného těmito Obchodními podmínkami a ani Vydávající ani ostatní Partneři do nich nijak nezasahují.
XII.6 Právní vztahy plynoucí z nakládání/převodu apod. Voucherů mezi Držiteli jsou samostatné právní vztahy mezi nimi, kde Vydávající nemá žádnou odpovědnost.
XII.7 Po uplynutí zákonné lhůty 14 dnů od nákupu Voucheru již nelze částku/hodnotu/ Voucheru vrátit

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
XIII.1 Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na Stránce Prodávajícího v den potvrzení Objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně Obchodních podmínek, platí OP již v aktuálním znění.
XIII.2 Prodávající je oprávněn Obchodní podmínky dle svého uvážení měnit s tím, že změna Obchodních podmínek budou vždy zveřejněny na Stránce, resp. na Stránce budou vždy uvedeny Obchodní podmínky v aktuálním znění.